Subsidie voor een nieuw idee

Jaarlijks stelt Dorpsraad Udenhout geld ter beschikking voor ideeën vanuit het dorp om de leefbaarheid of het woongenot in Udenhout te verbeteren.

Ook dit jaar is weer een bedrag beschikbaar voor vernieuwende ideeën.

Heb jij een goed idee waarmee we Udenhout nog leuker, mooier of veiliger kunnen maken?
Stuur dan je idee en begroting van de kosten naar info@dorpsraadudenhout.nl

We zijn benieuwd!

Vraag cultuursubsidie aan

Alles is dit jaar anders en dat geldt zeker ook voor culturele activiteiten die niet of zeer aangepast konden plaatsvinden. Vandaar dat er wat betreft de cultuursubsidie nog mogelijkheden zijn om voor een nog te plannen activiteit in 2020 financiële ondersteuning aan te vragen.

Stuur vóór 15 oktober 2020 je aanvraag met begroting in. Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op www.dorpsraadudenhout.nl onder de tab subsidies.

De onafhankelijke cultuurcommissie beoordeelt de aanvragen en geeft hierover advies aan de dorpsraad.

Platform Zorg en Welzijn

Op Donderdag 17 september 2020 is in Udenhout het platform Zorg en Welzijn opgericht dat zich in eerste instantie bezig gaat houden met de zorg en het welzijn van ouderen.
De gemeente Tilburg heeft de dorpen Udenhout en Berkel-Enschot aangewezen als pilot om hun plan van integrale kijk op ouderen te realiseren.
De slogan” Gelukkig en Gezond Oud in Tilburg” (GGoud) staat voor de ambitie van de gemeente. Verschillende ouderenorganisaties hebben deze startbijeenkomst bijgewoond en er wordt dit jaar nog een analyse gemaakt van hoe ons dorp er voor staat op verschillende vlakken als woningbouw, mobiliteit, ontmoetingsmogelijkheden, enz.

Daarna worden er plannen gemaakt om de geconstateerde problemen aan te pakken.
Een traject dat enkele jaren in beslag zal nemen. Wordt vervolgd dus.

Repaircafe binnenkort van start (sep 2020)

We hebben een uitstekende locatie gevonden voor het Repaircafé! Basisschool de Wichelroede stelt haar technieklokaal hiervoor ter beschikking. Deze ruimte is perfect te gebruiken.
Op 26 september komen de coördinator en de vrijwillig(st)ers hier samen, zodat zij kunnen zien wat een ideale plaats het is.

Bovendien opent het de mogelijkheid om ook jeugd van de school die interesse heeft in techniek te betrekken bij het café.

Een prachtig initiatief geïnitieerd door Cees de Graaf en Onno van de Ven van de Dorpsraad en straks mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en Basisschool De Wichelroede.

Zo doen we dat in Udenhout

Eerste rapportage inventarisatie wenselijkheid van een ‘Ontmoetingscentrum’ in Udenhout

Datum: 13-3-2019

 

Definitieve eerste rapportage i.v.m. inventarisatie wenselijkheid van een ‘Ontmoetingscentrum’ in Udenhout

Onderstaand treft u een samenvatting van de inventarisatie die gedaan is in oktober-november 2018. Voor dit doel is een werkgroep opgestart met betrokken Udenhouters, geleid door Mariska Langermans en Gáby Dekkers, leden van de dorpsraad, voor respectievelijk domein Zorg&Ouderen en Jeugd.

De werkgroep heeft, in duo’s, 13 belangrijke partijen geïnterviewd over de wenselijkheid en eventuele nadelen en aandachtspunten als het gaat om het creëren van een Ontmoetingscentrum in Udenhout. Om de resultaten achteraf te kunnen bundelen, zijn de interviews gehouden aan de hand van de volgende 6 vragen.

1.Welk beeld heeft u bij een OC en welke functie zou dit kunnen vervullen binnen Udenhout?

2.Welke voordelen zou het voor u kunnen hebben als vereniging/ instantie/ stichting? Ervaart u een gemis op dit vlak op dit moment?

3.Wat zijn voor u de eventuele nadelen of bedenkingen bij een OC?

4.Wat zouden uw ideeën zijn wat betreft locatie/ locaties?

5.Op welke manier of met wie zou u graag samenwerken binnen het OC?

6.Wat zijn in uw beleving belangrijke aandachtspunten?

De uitkomst van deze eerste inventarisatie is gepresenteerd op een netwerkbijeenkomst, georganiseerd door ContourdeTwern op 27-11-2018. Ook tijdens deze bijeenkomst is nog input opgehaald aan de hand van de 6 gestelde vragen aan de geïnterviewde partijen. Per vraag vind u nog de opmerkingen zoals opgehaald tijdens deze bijeenkomst.

 

Per vraag een beknopte samenvatting:

 

1.Welk beeld heeft u bij een OC en welke functie zou dit kunnen vervullen binnen Udenhout?

Samenvatting op vraag 1: Over het algemeen zien de bevraagde organisaties een ontmoetingscentrum als een plek waar Udenhouters van alle leeftijden, maar ook instanties en verenigingen elkaar tegenkomen en daardoor meer kunnen samenwerken. Het zou een goede vindplaats kunnen worden van alle initiatieven die er al zijn en er zouden nieuwe activiteiten kunnen ontstaan. Met name de mix van leeftijden zou de saamhorigheid kunnen vergroten in het dorp. Oud en jong komt elkaar dan meer tegen. Het moet laagdrempelig zijn en bij voorkeur voor de jeugd wel speciale ruimtes, zodat het ook voor hen aantrekkelijk is. Ook is het onderzoek waard of allerlei laagdrempelige basisvoorzieningen zoals Gemeenteloket, Uurtje Buurtje, Loket U, De Toegang e.d. een plek zouden kunnen krijgen in het ontmoetingscentrum.

Quotes vanuit de bijeenkomst op 27-11-2018:

 • Een ontmoetingsplek voor alle inwoners van Udenhout
 • 1 ruimte of lint van meerdere gebouwen, t Plein als OC, samen met de Bieb, de Schelf en het Theater
 • Een plaats om zichtbaar te zijn voor iedereen
 • Gezellig, voor iedereen, uitnodigend
 • Kennis delen, voor jong en oud
 • Het moet een aanvulling zijn op de huidige voorzieningen

 

2.Welke voordelen zou het voor u kunnen hebben als vereniging/ instantie/ stichting? Ervaart u een gemis op dit vlak op dit moment?

Samenvatting vraag 2: Het overgrote deel ziet vooral voordelen in een ontmoetingscentrum. Met name het elkaar tegenkomen en kruisbestuiving laten ontstaan wordt het meest genoemd. Ook komt vaak ter sprake dat er een gemis ervaren wordt om een grote plek te hebben voor veel mensen. T Plein biedt dit wel, maar dan zijn de consumpties weer duurder. Opvallend is dat de SWOU minder het gemis ervaart, maar Contact50 juist weer wel. Bij Stichting de Peppel is de vraag om een OC niet gesteld door de huidige gebruikers. Mogelijk dat de wens om anderen en meer partijen tegen te komen deze partijen anders wordt ervaren.

De Peppel heeft aangegeven dat er jaarlijks ruim 90 verschillende groeperingen en gemiddeld ongeveer 2000 bezoekers per week gebruik maken van de gebouwen van de Peppel. Mogelijk is het waardevol om Udenhout-breed een inventarisatie te doen van het gebruik van de openbare gebouwen, denk aan Bibliotheek, t Plein, etc

Opvallend punt was dat vaker werd genoemd dat het goed zou zijn als alle actieve vrijwilligers, die Udenhout telt, een plaats zouden hebben waar ze elkaar kunnen ontmoeten en kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook bereikbaarheid en vindbaarheid voor instanties wordt vaak genoemd.

Quotes vanuit de bijeenkomst op 27-11-2018:

 • Samenwerking met andere instanties, zichtbaar zijn
 • Alle activiteiten op 1 locatie
 • Plaats voor vrijwilligers om samen te komen, elkaar te ontmoeten
 • Geen ruimte hoeven huren om met elkaar te overleggen
 • Versterkt saamhorigheid in Udenhout, er ontstaan ‘natuurlijke’ ontmoetingen
 • Een podium voor talentontwikkeling, werkplaats voor verbinding
 • Betaalbare huur behouden en zorgen voor betaalbare consumpties.

 

3.Wat zijn voor u de eventuele nadelen of bedenkingen bij een OC?

Samenvatting van vraag 3: Belangrijk wordt gevonden dat er goede afstemming moet komen met alle verschillende partijen die er gebruik van maken. Ook alertheid wordt genoemd om te zorgen dat er geen dominante groep gebruikers ontstaat. Mooiste zou zijn als er een gezamenlijk plan wordt opgesteld waar samenwerking goed in wordt vastgelegd. Zodat je niet elkaars concurrenten wordt. Speciale functies van bestaande locaties, denk aan Afscheidshuis, Toneeltoren en Raadhuis mogen niet verloren gaan.

Mocht t Plein een belangrijke rol gaan spelen, dan is de betaalbaarheid van consumpties een aandachtspunt.

 

Quotes vanuit de bijeenkomst op 27-11-2018:

 • Kosten van de catering niet te hoog
 • Koste ruimte-huur aantrekkelijk houden
 • Parkeeroverlast op Tongerlooplein
 • Overlast door meer drukte

 

4.Wat zouden uw ideeën zijn wat betreft locatie/ locaties?

Op basis van antwoorden en ideeën op deze vraag zullen er samen met de gemeente vervolgstappen worden gezet om meerdere scenario’s uit te werken.

Samenvatting vraag 4: Qua locatie lijkt de voorkeur uit te gaan naar de locaties die op het Tongerlooplein beschikbaar zijn, denk aan Bieb, De Schelf, Theaterplein, t Plein en eventueel de oude apotheek. Maar ook de Eikelaar of eventueel gebouw van t Heem wordt genoemd. Maar ook is ter sprake gekomen dat meerdere locaties een optie is, bv De Peppel en T Trefpunt en overige locaties op Tongerloplein. Ook opperde de scholen Achthoeven en Mussenacker nog: Wat is straks het centrum van Udenhout, gezien uitbreiding Den Bogerd en Biezenmortel…? Wijk achthoeven?

1 locatie heeft het voordeel van alles bij elkaar, maar met het risico te massaal. Meerdere locaties heeft het nadeel dat toch verschillende groepen apart zitten en minder ‘kruisbestuivingen’. Maar iedereen beseft dat er best een aantal mooie locaties beschikbaar zijn, maar hoe ga je dit nu zo goed mogelijk benutten. Vanuit Contact50 is aangegeven dat de beheersfunctie het best belegd zou kunnen worden bij één stichting: in het geval van Udenhout De Peppel, die het meest ervaring heeft met beheer en (niet-commerciële) verhuur.  De wens voor een centraal beheer over alle beschikbare voorzieningen, kwam bij alle partijen naar voren. SWOU geeft aan dat er wellicht een mogelijkheid is om voor de jeugd een plek te creëren nabij de Roomley, aangezien daar al enkele faciliteiten zijn voor de jeugd. Zoals reeds bekend bij de Gemeente heeft SWOU een aanvraag lopende wat betreft aanpassing en uitbreiding van hun locatie t Trefpunt. Tijdens de inventarisatie richting een eventueel Ontmoetingscentrum zijn de plannen van SWOU open besproken, echter deze aanvraag zal mogelijk apart van dit traject worden beoordeeld door de Gemeente Tilburg.

 

Quotes vanuit de bijeenkomst op 27-11-2018:

 • Tongerlooplein zou ideaalst zijn
 • ASVZ
 • In combinatie met T Plein
 • Zichtbaar voor iedereen

5.Op welke manier of met wie zou u graag samenwerken binnen het OC?

Samenvatting vraag 5: Alle partijen lijken open te staan voor samenwerking. Juist het mixen van verschillende groepen wordt hierdoor als voordeel gezien. Wel zal er enige coördinatie nodig zijn om alle partijen daarin te ondersteunen. Wens wordt uitgesproken voor een professionele coördinatorbeheerder die overstijgend deze samenwerking bevordert. Juist samenwerking om optimaal elkaar te ondersteunen alle ruimtes zo goed mogelijk te benutten.

 

Quotes vanuit de bijeenkomst op 27-11-2018:

 • Belangrijke partijen, zoals Contact50, CdeT, Wijkverpleging, Toegang en Bieb willen graag samenwerken.

 

6.Wat zijn in uw beleving belangrijke aandachtspunten?

Samenvatting vraag 6: Deze vraag riep veel verschillende aandachtspunten op. Moeilijk samen te vatten. Kern was : Gezamenlijke visie, Overkoepelend beheer, aandacht voor alle partijen, betaalbaarheid en bereikbaarheid, grote ruimte met goede akoestiek, duurzaam en toekomstbestendig. Er zal sprake moeten zijn van een draagvlak vanuit de bevolking en vanuit de stichtingen/verenigingen die de huidige  activiteiten uitvoeren en de stichting die de huidige huisvesting uitvoert (De Peppel).

Partijen die zich verbinden aan het ontmoetingscentrum, verbinden zich aan de visie dat je samenwerking zoekt met partijen van andere doelgroepen. Dat is de gezamenlijke opdracht. En wat heb je daar voor nodig? Wat levert het voor de rest van het dorp op?

 

 

Quotes vanuit de bijeenkomst op 27-11-2018:

 • Professioneel beheer realiseren
 • Aandacht voor huidige belangen van de Peppel
 • Toegankelijk, duidelijk en uitvoerbaar
 • Betrek iedereen zoveel mogelijk
 • Voorzieningen die goed bereikbaar en betaalbaar zijn voor alle gebruikers

 

 

Overige belangrijke bevindingen vanuit werkgroep en Dorpsraad:

Ook willen we nog benoemen dat we als werkgroep een bezoek hebben gebracht aan enkele andere ontmoetingscentra in de omgeving ( HelvoirThuis en De Petrus in Vught). Dit gaf duidelijk weer dat elk dorp zijn eigen aanpak ontwikkelt, rekening houdend met de behoeftes en reeds bestaande verbindingen tussen instanties en verenigingen. Dit zal ook voor Udenhout wenselijk zijn.

Een van de werkgroep-leden zei het heel treffend als het gaat om de situatie in Udenhout:

Er is veel ruimte in Udenhout, maar geen centrale plek, oftewel, we hebben veel “huizen” maar geen “thuis”.

Mogelijk zou het goed zijn om te kijken naar een mogelijkheid om de komende periode te investeren in (professionele) ondersteuning in de vorm van een beheerder en een (vrijwilligers)coördinator om met aandacht voor alle reeds bestaande verenigingen en instanties de mogelijkheden uit te werken tot een “ontmoetingscentrum”.

Namens de dorpsraad Udenhout en werkgroep OC Udenhout,

Mariska Langermans en Gáby Dekkers

Eerste fase campagne ‘Aan de slag met je huis Achthoeven Udenhout’ geslaagd!

In februari en maart zijn woningeigenaren van de wijk Achthoeven in Udenhout benaderd om een woonwensentest in te vullen met vragen over woonwensen op het gebied van: energie, veiligheid, gezondheid/levensloopbestendigheid. De woonwensentest geeft zicht op welke woningaanpassingen of -verbeteringen woningeigenaren in de toekomst kunnen en willen nemen. Doel: in de toekomst nog meer plezier en comfort uit de eigen woning halen. Op 2 april zijn de resultaten gepresenteerd: er zijn 222 gesprekken gevoerd en 106 adviesgesprekken aangevraagd: 76 adviesgesprekken op het gebied van veilig wonen, 13 adviesgesprekken voor levensloopbestendigheid en 17 adviesgesprekken voor energiezuinige maatregelen. Verder spelen er ook zaken omtrent het klimaat in de woning (37) en mogelijke verbouwingen (60).
Al met al een mooie score! Speciale dank voor de vrijwilligers uit Udenhout die op deze manier hun buurtgenoten hebben gemotiveerd om na te denken over de toekomst! Andere succesfactor van de campagne is een goede samenwerking met lokale partijen. Dank aan de Dorpsraad, Contact 50, Energie Coöperatie Udenhout, MH Beveiliging, Thebe Extra en Susteen. In april gaan de adviseurs de gesprekken aan met de woningeigenaren en in mei zal geëvalueerd worden wat de uiteindelijke resultaten zijn van de gesprekken. Wil je ook aan de slag met je huis? Kijk op www.aandeslagmetjehuis.nl Hier lees je ook meer over een adviesgesprek aanvragen.